avatar.png
Administrátor stránek: Ondřej Zedník st.- Ondřej Zedník ml.
Fotograf stránek:          Obr Jiří st.- Obr Jiří ml.
Články píše:           
       Jana Suchá

Toto je náš tým.      

Historie sboru

Hasič, v tomto slovu je skryto nesmírné úsilí člověka pomoci druhému, chránit životy a majetek. Touto vzpomínkou chceme připomenout prosté obyčejné lidi, kteří vedle své běžné každodenní práce věnovali svůj čas ve prospěch nás všech, aby chránili výsledky lidské práce před zhoubným živlem.

Historie našeho sboru začíná 7. února 1897, kdy se sešel zatímní výbor, v jehož čele stál tehdejší starosta pan Bonaventura Zástěra, hostinský i obchodník. Předsedou sboru se stal učitel pan František Houdek, jednatelem byl pan Ignác Suchý - řídicí a učitel, Josef Štěpánek a několik dalších členů. Tito vypracovali na základě c. k. místodržitelství ze dne 5. prosince 1896 č. 43589 Stanovy pro Sbor dobrovolných hasičů Křižánky, z nichž cituji:
Spolek má jméno Sbor dobrovolných hasičů Křižánky.
Sídlem sboru jsou Křižánky, okres Nové Město na Moravě, jednací věc je česká.
Účelem sboru jest, aby při živelných pohromách v místě i okolí, zvláště při požárech a povodních hájil a ochránil životy i majetek občanů.
Účelem svého se bude sbor domáhati:
a) přesnému plnění stanov, řádu i ostatních předpisů.
b) pravidelnými cvičeními, schůzemi a přednáškami konanými za účelem odborného vzdělání i zábavami společnými.
c) sdružením se s jinými hasičskými sbory ve správě stávající jednotu župní, okresní a zemskou.
d) pravidelnými příspěvky členů, nahodilými dary a odkazy.
e) jměním a inventářem sborovým, jenž náleží výhradně a trvale účelům hasičským a ochranným.
Členem činným se může státi každý mravně zachovalý a tělesně schopný občan v sídle sboru usedlým ve věku od 18 do 50 let. Co do povinnosti zaváže se každý nově přijatý člen rukou dáním veliteli nebo starostovi sboru, že přesně bude plniti a konati vše, co předpisují stanovy a řád služební, zejména, že se bude chovati vždy tak, aby důstojnosti sboru neporušil.
Členové sboru budou užívati stejnokroje vlastního, nebo sborem propůjčeného dle schválených předpisů zemské hasičské jednoty. Poté Obecní úřad v Křižánkách objednal u firmy Smékal - Čechy u Prostějova dvoukolovou stříkačku s vybavením, která dle účtu stála 700 zlatých a do Hlinska došla 22. září 1898. Dovoz z Hlinska činil 7 zlatých, 26 krejcarů. Hasičský sbor byl složen ze členů Moravských Křižánek, Českých Křižánek a Milov. Aby mohl hasičský sbor svoje poslání plniti, potřeboval finanční podpory. Jako první přišel milodar od občanské záložny v Německém - 20 zlatých, milodar od císaře Pána Františka Josefa I. - 50 zlatých. Správa parní pily Josef Eissler a syn - 50 zlatých. Příspěvek od výsostného výboru zemského v Brně -100 zlatých. Ředitelství pojišťovací banky ve Vídni - 30 zlatých. Karel Veselý, podpora od banky Slávie - 200 zlatých. Hraběnka vládkyně panství novoměstského - 80 zlatých. Za uvítání knížete Thurn Taxise 2. května 1898 obdržel sbor - 40 zlatých. Na podání žádosti udělil Thurn Taxis 18.května 1898 podporu sboru - 100 zlatých.
V pondělí velikonoční v roce 1899 vypukl v Moravské Cikánce u Edvarda Gregora požár při jehož likvidaci zasahoval sbor poprvé. Za urážky učiněné veliteli zaplatil Edvard Gregor do hasičské pokladny křižanecké - 5 zlatých. Poté zasahoval sbor v roce 1899 ve Svratce ještě dvakrát.
Image0008.BMP.png
Hasičský sbor zasahoval ve Svratce, Cikánce, Herálci, Sněžném, Podlesí, Blatinách i Březinách. Největšího požáru, kterého se Hasičský sbor v Křižánkách zúčastnil byl požár v Herálci 25. 6. 1934, kde vyhořelo asi 6 domů. Bylo ještě mnoho požárů, jejichž data nejsou podchycena.
Hasičský sbor nejenže zasahoval při požárech, ale také provozoval velkou kulturní činnost. Od roku 1900 do roku 1937 uspořádal mnoho výletů a tanečních zábav, ale hlavně sehrál mnoho divadelních představení. Divadla se hrála hlavně v přírodě, později u Klementů, kde roku 1912 bylo zakoupeno nové jeviště. Mnoho peněz bylo vynaloženo na čištění stříkačky, aby byla uchována ve slušném stavu. Platilo se pojištění hasičů proti úrazu, pojištění koní, kteří byli určeni k požárům. Také sbor, který byl postižen požárem musel zaplatit zasahujícím sborům tak zvanou přípřež - 50 korun. To platilo až do roku 1949.
Během válečných let byla činnost hasičů velice omezena. Osvobození naší vlasti znamenalo i pro naši organizaci oživení činnosti a zlepšení práce.
První fond na motorovou stříkačku byl složen v roce 1935 - 724 Kč. 28.10 1945 daroval pan Josef Veselý z Pardubic na fond motorové stříkačky - 10 000 Kč. V roce 1947 bylo již na kontě - 17 400 Kč. V roce 1950 byla zakoupena pro náš sbor nová motorová stříkačka PPS 8. Byla dovezena 26. září. Svěcení stříkačky bylo uskutečněno 17.června 1951. Kmotry byli paní Klementová - hostinská a pan Josef Veselý - restaurant z Pardubic. Jako kmotři darovali paní Klementová - 2000 Kč a pan Veselý - 5000 Kč. Při slavnosti hrála krojovaná hudba Nivnice z Moravy v obsazení 17 mužů za - 17 000Kč. Celkem příjem činil 111 670 Kč, vydání bylo 47 000 Kč, čistý zisk činil 70 000 Kč. Odpoledne při slavnosti bylo 685 lidí platících.
V roce 1954 bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice, poněvadž stará co do velikosti nevyhovovala. Na stavbě se podíleli členové sboru - velkou část zednické práce provedl Josef Hermon z Dolního konce č. p. 120 a vazbu na střechu zhotovil František Henych st. Největší podíl na stavbě mají také členové A. Neděla, R. Hermon a R. Charvát. Také ostatní členové odvedly kus práce včetně žen, které ve sboru byly a na stavbě pracovaly. Většina materiálu byla přidělena Okresní hasičskou jednotou ze Žďáru nad Sázavou. Stavba byla dokončena v roce 1958.
Požární sbor v Českých Križánkách byl založen v roce 1954, ke sloučení s Moravským došlo v roce 1960, kdy odevzdali Čechy do společné pokladny - 1 780 Kč. Tím jsme také byly, obohaceni o německou motorovou stříkačku PPS 6.
V roce 1954 bylo založeno družstvo žen. První soutěže začaly ve Žďáře v roce 1954. Družstvo žáků bylo ustanoveno v roce 1972 a zúčastnilo se mnoha soutěží. Vedoucím družstva žáků byl Oldřich Hermon.
Image0001.JPG
zaci.JPG
hasici.jpg
Image0004.JPG
18. července 1982 náš sbor oslavil 85. výročí. Slavnostní projev přednesl místopředseda sboru Antonín Tlustý. Při této příležitosti nám byla předána motorová stříkačka PPS 12 a obdrželi jsme čestné uznání Okresního výboru. Také byla uskutečněna výstava požární techniky a historie sboru. V průběhu roku 1983 jsme museli vyřadit z provozu Tatru 815, pro úplný nedostatek náhradních dílů. Až do 15 . 8. 1984 jsme neměli požární vozidlo a museli jsme spoléhat na pomoc Plemenářského podniku. 15. 8. 1984 kdy bylo přivezeno bratrem Klementem Preislerem a bratrem Jiřím Obrem st. skříňové vojenské auto Praga V3S, bylo nutné odkopat podlahu ve stávající zbrojnici, protože toto auto bylo poměrně vysoké. Vozidlo nám sehnal p. Miroslav Klusáček z Brna.
Image0009.BMP.png
V roce 1987 oslavil náš sbor 90. výročí založení. Oslava se konala 20. a 21. června. Při oslavě byla otevřena výstava hasičské techniky a historie sboru. Tato oslava byla kladně hodnocena veřejností. Celá tato akce stála - 18 380 Kč. V tomto roce požádal dosavadní velitel Jaroslav Preisler, aby byl zproštěn z funkce velitele. Tuto funkci zastával plných 23. let. Od této doby má náš sbor nového velitele - Jiřího Obra st. V průběhu všech roků se snažil náš sbor být připraven jak k zásahu tak k pomoci potřeb obce. V roce 1991 za vydatné pomoci starosty Jana Vítka, nechal obecní úřad zhotovit nová vrata k hasičské zbrojnici. Vrata vyrobil p. Antonín Dvořák z Radňovic a stála - 14 000 Kč. 26. listopadu 1991 se uskutečnila valná hromada akcionářů Vzájemné hasičské pojišťovny, kde máme tři akcie a podíl - 3 000 Kč. Za vozidlo Praga V3S nám Obecní úřad koupil v roce 1994 prostřednictvím bratra Jiřího Zedníka od vojenské posádky ze Sázavy skříňové vozidlo PV3S - rok výroby 1989 s počtem ujetých kulometů 2 000. Auto stálo - 55 000 Kč.
Image.BMP.png
V roce 1997 náš sbor oslavil 100. let od založení. Při této příležitosti se konala slavnostní schůze, na které starosta sboru Vladimír Zedník zhodnotil práci sboru za uplynulé století. Tato činnost byla také popsána v malém almanachu, který byl k tomuto výročí vydán. Od této doby máme i nový hasičský prapor, který byl objednán u soukromé firmy Velebný v Ústí nad Orlicí. Jeho cena činila - 35 000 Kč a byla uhrazena z příspěvků obyvatel Křižánek a sponzorských darů od místních podnikatelů. 13. července 1997 byl prapor posvěcen farářem Římskokatolické církve panem Stanislavem Svobodou. Po tomto pietním aktu následovala mše svatá v místním kostele za zemřelé členy sboru a kladení květinových darů na místním hřbitově. Součástí oslav byla také výstava o historii i současnosti sboru a ukázka cvičení, kterého se zúčastnily sbory z Herálce, Chlumětína, Svratky, Svratouchu, Křižánek a Krásného.
Image0003.BMP.png
Image0022.BMP.png
Koncem roku 2000 končí ve funkci kronikáře bratr Antonín Tlustý, který pro svůj vysoký věk již nemůže kroniku psát a pomyslné pero předává svému synovi bratru Milanu Tlustému. V roce 2002 byla provedena výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu, kde je také umístěna hasičská zbrojnice. Odborné práce provedla stavební firma Procházka z Křižánek. Také byl proveden nový nátěr fasády. Oprava byla dotována ze státního rozpočtu v rámci Programu obnovy venkova ve výši - 86 000 Kč.


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one